LEGE ABISUA: Erabiltzeko baldintzak eta datuak babesteko politika

1.- DATUAK BABESTEKO POLITIKA
Atal  honen bitartez adierazita geratzen da LAUDIO UDALAren eta NESKATEKA izeneko BLOGaren erabiltzaileen (bisitarien eta interesatuen) arteko harremanean datuen zein erabilera egingo den.
LAUDIO UDALA eta ERABILTZAILEen arteko harremana era arin, bizkor eta eraginkorrean gauzatu ahal izatea errazteko, abisu honen bidez LAUDIO UDALAk bermatzen du bere zerbitzuen pribatutasuna lege betebeharrekin arabera eta informazioa eskaintzen du ERABILTZAILEEK erabaki dezaten, askatasun osoz eta beraien borondatez, euren izaera pertsonaleko datuak babesteko politikari buruz, beraien datu pertsonalak Laudio Udalari eman nahi dizkioten edozein bidez, hala bada kasua, posta elektronikoz ere.
ERABILTZAILEEK baimenduko dute LAUDIO UDALAK aipatu diren datu pertsonalen tratamendua egitea, honako baldintzen arabera:
ERABILTZAILEEK emandako izaera pertsonaleko datuen isilpekotasuna bermatzen du LAUDIO UDALAk eta izaera pertsonaleko datuak babesteari buruz indarrean dagoen legediarekin bat tratatuko dituela, legez errekeritutako izaera pertsonaleko datuak babesteko segurtasun mailak ezarri egin dira eta instalatu egin dira bere eskura dituen baliabide eta neurri tekniko guztiak eskainitako datu pertsonal horien galera, erabilera txarra, aldarazpena, baimendu gabeko sarrera eta lapurreta saihestu ahal izateko. Hala eta guztiz ere, ERABILTZAILEA jakinaren gainean egon behar da Interneten segurtasun neurriak ez direla gailendu ezinezkoak.
LAUDIO UDALAk baliabide tekniko egokiak eskainiko dizkie ERABILTZAILEEI, datu pertsonalok eman aurretiko izaeraz, abisu honen berri edo beste edozein informazio garrantzitsurena eskura ahal dezaten eta, hala baderitzote, euren baimena eman diezaioten LAUDIO UDALAri ERABILTZAILEon datu pertsonalen tratamendua egiteko.
LAUDIO UDALAk erreserbatuta dauka eskubidea politika hau aldatzeko, lege eta jurisprudentziako berritasun edo betebeharretara egokitzeko, hala nola merkataritzaren praktiketara, beti ere eta une oro kontuan izanik kontsumitzaile edo erabiltzailearen interes zilegiak.
ERABILTZAILEEK, errekonozituta daukatenez, beraien datuen tratamendua, erabilera eta lagapenarekiko iriste-, ezabatze-, zuzentze- eta aurka jartzeko eskubideak gauzatu eta egikaritu ahal dituzte LAUDIO UDALAri zuzendutako komunikazio jakinarazpen bidez goian adierazitako posta elektronikoaren helbidera edo helbide sozialera, hala bada kasua, NANaren kopia erantsiz eta nortasuna sinestatu edo egiaztatzea ahalbideratuko duen zuzenbideren araberako beste edozein baliodun bitarteko edo baliabidez.
Edozein kasutan ere, LAUDIO UDALAk erreserbatuta dauka eskubidea politika hau aldatzeko, lege eta jurisprudentziako berritasun edo betebeharretara egokitzeko, hala nola merkataritzaren praktiketara, beti ere eta une oro kontuan izanik kontsumitzaile edo erabiltzailearen interes zilegiak.
Halaber, ERABILTZAILEAk egikaritzen du bere eskubidea informatuta egoteko baimena eman bere datuen erabileraren helburuei eta xedeei buruz eta aipatutako lagapenei buruz.
2.- BESTE BALDINTZA BATZUK
2.1.- OROKORRA
Erregistratu edo Zerbitzuen erabilera egin aurretik, ERABILTZAILEEK euren gain hartzen dute, beren beregi eta berariaz, bereizteko gauza eta gai diren pertsonak direla, BLOG honetara sartu egin direla euren borondatez eta ez dituela horretara inork behartu eta ERABILTZAILEAK egingo duen zerbitzuen aukeraketa berak bakarrik egin duela, bere kontura, bere arioz eta bere arriskuz, onartu duelarik, berariaz, Lege Abisu hau eta datuen Babes Politika, eta ERABILTZAILEREN jakinaren gainean jarritako beste abisu eta jarraibide batzuk, komunikazioak edo baldintza partikularrak.
Dokumentu honetan erabakitakoa BALDINTZA PARTIKULARRETAN aurreikusitakoa osatzen du, haien aurka ez doan neurrian.
2.2.- ADINGABEAK
Orain arte azaldutako guztia salbu, ERABILTZAILEAK ohartarazita geratu dira LAUDIO UDALAK ezin dezakeela kontrola, beste inguruabar batzuez aparte, NESKATEKAren BLOGaz adingabeek egingo duten erabilera. Horregatik, LAUDIO UDALAK eta NESKATEKA Blogak ez onartzeaz gain horretaz inolako erantzukizunik, jakinarazten du gurasoak eta tutoreak izango direla erantzule bakarrak aipatu BLOGetik nabigatzean adingabeak kontrolatu eta laguntzeko eta gaitzeko beharrezko litzatekeen beste edozein mekanismo, hala bada kasua, BLOGera adingabeen sarrera eragozteko, LAUDIO UDALAK ez duelarik onartuko inolako erreklamaziorik horretaz.
Irudiak, argazkiak, komentarioak, e.a., bidali dituen ERABILTZAILEAK bermatzen du bera dela titularra eta jabea eta horretarako beharrezko baimenak badituela (bereziki hirugarren pertsonen datu edo irudiak txertatzen badira eta partikularki adingabeak badira) BLOGean doan eta lotutako kargu elkartu barik herritarren eskura jartze eta komunikazioa, erreprodukzioa eta distribuzioa egin dadin.
Edozein kasutan ere, (LAUDIO UDALAK ezaba dezake egoki deritzon eduki edo komentario) debekatuta dago ERABILTZAILEEN portaerak baldin eta suposatzen badute:
- Aplikagarriak diren lege xedapenen arabera biltzea, argitaratzea edota transmititzea datuak, testuak, irudiak, artxiboak, estekak, softwarea edo beste eduki eragozgarri batzuk, edo LAUDIO UDALAREN irizpenaren arabera legez kanpokoak, kaltegarriak, mehatxuzkoaz, abusuzkoak, iraingarriak, baldarrak, lohi edo zikinak, arrazistak edo eragozgarriak edo ez-zilegizkoak beste era batean edo adingabeei beste edozein motako kalteren bat sorraraz badiezaieke, bereziki pornografikoak, bortxakeria omentzekoak edo beste edozein eratan gazteriarentzako arriskugarriak direnak.
2.3.- ERABILTZAILEEN PARTAIDETZA
ERABILTZAILEAK parte hartzeko gaituko diren gune eta arloetan (esaterako, bidalketak, foroak, komentarioak, partekatzeak, e.a.) LAUDIO UDALA mugatuko da soilik espazioa gaitzera, baina ez du inola ere parte hartuko horietan, emaitza izanik ERABILTZAILEEK beraien erantzukizunpean egindako ekarpenak edo emandako iritziak.
Burutu ahal den edozein moderazio edo berrikuste, berrikuste zorrotza eta zehaztua izango denik ezin delarik ondorioztatu ere egin, LAUDIO UDALAK erreserbatzen du beretzako eskubidea suspentsioan uzteko edo ezabatzeko baldintza hauek betetzen ez dituzten ekarpen edo komentarioak.
ERABILTZAILEAK, bere eskubideak bermaturik, bere gain hartzen du LAUDIO UDALAK doan eta mugarik gabe erabiltzea, behartzen du bere burua zerbitzuok ez erabiltzeko legearen, moralaren, ordenu publikoaren aurkako jarduerak egiteko eta, oro har, publizitate-jarduerak edo merkataritza-ustiapenekoak egiteko, edota doinu mehatxugarri edo ez-laguneko balorazioei eusteko.
Era zuzenean edo jakinarazpenen bidez edo hirugarren pertsona batzuei eginiko errekerimenduan bidez, halako praktika edo antzerakoen existentziaren kasua aurkitu edo deskubrituko balitz, eduki arau-hausleak ezabatzeari ekin ahal izango zaio edo detektatutako egoerak jarraitzea ekidin eta saihesteko beharrezko iritzitako beste edozein neurri ere. Neurri berdina izango da aplikarria bere tamaina, formatu, e.a.en erabilera ezagugarriengatik atariaren funtzionamendua, bere edukiena edo propaganda esteka, spam eta errepikatutako komentarioek eragozten dutela, hala nola inolako zentzurik ez dutenak eta gaiarekin inolako zerikusirik ez dutenak eta, beraz, gaiz kanpo daudenak.
Arestian azaldutakoaren kalte barik, ERABILTZAILEAK bera gain hartzen du administrazio edo epaile eta auzitegi agintariei jakinarazi egingo dizkiela legez kanpoko jardueraren bat izan daitezkeen egitate eta gertaera guztiak, aldez aurretik erabiltzaileari zertan jakinarazi barik.
Komentarioak bidaltze hutsaren egintzagatik, ERABILTZAILEAK baimena eman dio, atzera egin ezineko eran, doan eta mugarik gabe LAUDIO UDALAri argitaratzeko komentariorik nabarmenenak bere BLOGean.
2.4. Beste abisu eta ohar espezifiko batzuk.
NESKATEKAren Blogaren bidez ERABILTZAILEA irits daiteke laguntzaileek eskainitako ESTEKAtara, gaiarekiko inolako LAUDIO UDALAren erantzukin barik. Esteken atalaren bidez ERABILTZAILEAk sartzen diren webguneen edukia ere ez du LAUDIO UDALAk kontrolatzen, beraz, horien edukia alda daiteke LAUDIO UDALAk ezagutu eta jakin barik edo eragozgarria edo debekagarria suertatzea edozein gauzagatik; hori dela-eta LAUDIO UDALAk ez du bere gain hartzen inolako ondoriozko erantzukizunik.
2.5.- BLOGaren erabilera zuzena.
ERABILTZAILEAK konpromisoa hartzen du BLOGeko eduki guztiak erabiltzeko hemen aurreikusitakoarekin, legearekin, moralarekin, oro har onartutako ohitura onekin eta ordenu publikoarekin bat.
ERABILTZAILEAK behartu egin du bere burua horiek, dokumentu  honetan erabakitakoaren aurka, ez erabiltzeko legez kanpoko helburu, xede edo efektuekin, hirugarren pertsonen eskubideen edo interesen kaltetan edo, edonola ere, LAUDIO UDALAK paratu eta landutako blog erremintari kalte eragin, erabili-ezin utzi, gainzama edo honda daitekeen eran eta bere edukiak edo erabilera normala  edo ERABILTZAILEEN partetiko horien gozamena izatea eragoz dezaketenak.
ERABILTZAILEAK konpromioa hartu du honako gauza ez egiteko:
i) LAUDIO UDALAREN BLOGera bidaltzea edozein publizitate mota eta komunikazioak salmenta helburuz, xedez eta objektuz edo merkataritza izaerako antzerako beste batzuk, aurretik interesatuaren eskaera idatzirik eta erakundearen baimenik ez badago.
ii) Bidaltzea beste edozein mezu eskatu gabeko, ez eta onartutakorik ere aurretik, LAUDIO UDALEKO Blogaren pertsona erabiltzaileen multzotik anitzari.
vii) LAUDIO UDALEKO NESKATEKA izena duen BLOGeko edukien erabilera ez-zuzena egitea, hasieran aurreikusitako helburuez beste eta kanpoko xedez eta objektuz erabiliz, erreproduzituz, eraldatuz edo transformatuz.